Att bo i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen.En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendeavgift. Möjligheten att kunna påverka boendet och sin boendestandard genom att vara aktiv på medlemsmöten är den största tillgången med föreningsformen.

Påverkan
Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Det går även skriva en motion som tas upp till behandling vid årsmöte. Det är både en rättighet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen men man behöver inte sitta med i styrelsen för att kunna påverka. Att ha funderingar om bra boende och ha förslag kring detta innebär ju även det att vara aktiv. Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslag, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa. 
Man kan sälja sin bostadsrätt när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styrelsen godkänna köparen som medlem i bostadsrättsföreningen Björnringen.

Uppsägning
I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. Detta kan ske om:

  • Bostadsrättshavaren inte betalar insatsen inom två veckor efter uppmaning från föreningen
  • Bostadsrättshavaren dröjer med att betala månadsavgiften mer än två dagar efter förfallodagen. Bostadsrättshavaren kan återvinna bostadsrätten genom att betala inom 12 dagar därefter
  • Bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd
  • Lägenheten används till något annat än bostad
  • Bostadsrättshavaren genom vårdslöshet har fått in ohyra i lägenheten
  • Lägenheten vanvårdas
  • Bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, exempelvis om en reparation behöver utföras
  • Lägenheten används för brottslig verksamhet.

I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel. Mer om föreningens regler finns att läsa i Stadgarna 

Vi hjälps alla åt att hålla hus och kringområden i gott skick och ordnar gemensamma aktiviteter i mån av intresse.
Då föreningens fastigheter är i bra skick efter omfattande renoveringar kommer styrelsen att inrikta sig på fortsatt uppfräschning av allmänna utrymmen samt förbättra den yttre miljön.
Vår bostadsrättsförening skall vara trivsam att bo i 

Stämma
En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma. Du är då med och beslutar om kostnader och service i din boendemiljö. Då är du även med och väljer styrelse och revisorer bland medlemmarna. Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet inom föreningen och ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen. Som medlem kan du under året lämna in förslag och motioner till årstämman.
Motioner skall, för att kunna tas upp vid kommande årsstämma, vara inlämnade senast 1 Februari
Det finns ett formulär under Medlemsinfo, som ni kan skicka in.