KALLELSE
Medlemmarna i bostadsrättsföreningen BJÖRNRINGEN i Västerhaninge kallas härmed till 
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:               Torsdagen den 27 MAJ 2021, kl 18.00
PLATS:           Genomförs genom poströstning

D A G O R D N I N G
1.      Föreningsstämmans öppnande
2.      Godkännande av dagordningen
3.      Val av stämmoordförande
4.      Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5.      Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
6.      Fråga om kallelse skett i behörig ordning
7.      Godkännande av röstlängd
8.      Genomgång av styrelsens årsredovisning
9.      Genomgång av revisorernas berättelse
10.   Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11.   Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansberäkningen
12.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
13.   Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
14.   Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
15.   Val av styrelseledamöter och suppleanter
16.   Val av revisor/er och revisorssuppleant
17.   Val av valberedning
18.   Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
18.1. Redovisning av motion till BRF Björnringens årsstämma 2019 och 2020 – Bredbandsabonnemang
18.2. Styrelsens proposition till BRF Björnringens årsstämma 2021 – Flera parkeringsplatser på Ringvägens gårdar
19.   Föreningsstämmans avslutning
 
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening ska hållas med enbart poströstning. Styrelsen i BRF Björnringen har därför beslutat att röstning vid föreningsstämma 2021 ska ske genom poströstning.

Poströsten ska lämnas i någon av förslagslådorna utanför tvättstugorna på Ringvägen 45 och Ringvägen 61 (källardörrarnas lås är ”öppnade” för boende på Björnvägen). Poströsten ska vara föreningen tillhanda senast onsdagen den 26 maj 2021, kl. 23:59.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Den som inte betalt aviserade avgifter äger ej rösträtt.
Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud endast genom maka/make, registrerad partner, genom närstående som man varaktigt sammanbor med, eller genom annan medlem inom bostadsrättsföreningen.

Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Medlem får således maximalt utöva två röster.

Med vänliga hälsningar!
STYRELSEN

NYTT AVTAL FÖR STÄDNING 

BRF Björnringen har träffat avtal med Söder OM Söder Kontor & Fastighetsservice AB om städning av trapphus,
källar- och förrådsgångar samt tvättstugor.  Avtalet träder i kraft den 1 maj 2021.

INFORMATION TILL BRF BJÖRNRINGENS BOENDE

Nya avtal för garage och parkeringsplatser

Under 2021 kommer garagens och parkeringsplatsernas hyresavgifter att marknadsanpassas vilket resulterar i nya avtal. Hanteringen sköts av HSB Stockholm som har hand om uthyrningen och kontrakten avs. dessa. Alla som hyr ett garage eller en parkeringsplats kommer att få ett rekommenderat brev med ytterligare information.

Frågor om hantering av hyreskontrakt och andra frågor gällande parkering och garage ställs till service.stockholm@hsb.se, telefon: 010-442 11 00.

  •  Hyresavgift för garage kommer att höjas med 50 %.
  •  Hyresavgift för parkeringsplats utan el kommer att höjas till 250 kr/mån.
  •  Hyresavgift för parkeringsplats med el kommer att höjas till 400 kr/mån.


Vänliga hälsningar
Styrelsen för BRF Björnringen
4/3-21

Radonmätning i vissa av föreningens lägenheter

Enligt ett riksdagsbeslut ska mätningar av den radioaktiva gasen radon genomföras i bostäder. Därför har föreningens styrelse beslutat att mätningar ska genomföras på både Ringvägen och Björnvägen. Alla lägenheter på bottenplan och 20% av övriga lägenheter omfattas. De boende i de berörda lägenheterna har fått särskild information. Mätningen kommer att pågå t.o.m. den 30 april. Mätresultaten meddelas när analyssvaren från laboratoriet kommit.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Björnringen
25/1-21

Tvättstugorna

Nu har vi öppnat toaletterna på ringvägen 45 och 61! 

Kom ihåg att lämna toaletter som du själv skulle vilja hitta den, det vill säga håll en god ordning.

Nu finns det även nya tvättvagnar samt städmaterial.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Björnringen
23/1-21

God jul!
Önskar Styrelsen för Brf Björnringen

Höjd avgift från och med den 1 januari

Avgiften för bostadsrättslägenheterna i BRF Björnringen höjs med 2 procent från januari månad. Höjningen beror främst på att föreningen ska relina spill- och dagvattenledningarna, renovera gårdarna och utöka antalet parkerings-platser på Ringvägen under 2021-2022.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Björnringen
22/12-20

INFORMATION OM EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Bakgrund
Ett antal ledamöter i BRF Björnringens styrelse har valt att avsäga sig sina platser under pågående mandatperiod. Det har fått till följd att bestämmelsen i 20 § i föreningens stadgar om antalet ledamöter inte efterlevs. Syftet med extrastämman är åtgärda detta genom fyllnadsval av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

Nästa ordinarie årsstämma kommer att genomföras under våren 2021.

Stämma genom elektronisk uppkoppling och poströstning
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som bland annat medger att styrelsen kan besluta att stämma kan genomföras genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning. Därför kommer den extra stämman att genomföras med hjälp av det digitala mötesstödet Easymeet. Om du inte vill eller kan delta på detta sätt har du möjlighet att poströsta om de förslag som tas upp på stämman.

Bifogat finns
      -Inloggningsmanual till Easymeet
      -Underlag inför poströstning
      -Formulär för poströstning samt dagordning som ska användas vid poströstning

Observera att om du avgett din röst genom poströstning så förs du in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om du sedan även närvarar vid stämman via Easymeet anses din poströst förverkad. Du kan alltså inte både poströsta och rösta vid stämman.


Vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Björnringen

Underlag inför poströstning till BRF Björnringens extra föreningsstämma den 18 december

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Björnringen kommer att hållas den 18. december 2020, kl. 18.00.

Plats: Sker på distans via det digitala mötesstödet Easymeet.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.

Styrelsen i BRF Björnringen har beslutat att röstning vid extra föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses som deltagande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen har utifrån dagordningen till den extra föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.

Poströsten ska lämnas i någon av förslagslådorna utanför tvättstugorna på Ringvägen 45 och Ringvägen 61. Poströsten ska vara föreningen tillhanda senast torsdagen den 17 december 2020, kl. 17.

DAGORDNINGEN

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

Bostadsrättsföreningen Björnringen

K A L L E L S E

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen BJÖRNRINGEN i Västerhaninge
kallas härmed till

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

TID: Fredagen den 18 DECEMBER, kl. 18.00
PLATS: Genomförs digitalt (Easymeet) eller poströstning, information kommer ut inom kort

D A G O R D N I N G

Föreningsstämmans öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Godkännande av röstlängd
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Föreningsstämmans avslutning

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Legitimation/identifiering kommer att ske via BankID för digitalt extra årsstämma. Den som inte betalt aviserade avgifter äger ej rösträtt.

Hjärtligt välkomna!

STYRELSEN