Bostadsrättsföreningen Björnringen

K A L L E L S E

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen BJÖRNRINGEN i Västerhaninge
kallas härmed till

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

TID: Fredagen den 18 DECEMBER, kl. 18.00
PLATS: Genomförs digitalt (Easymeet) eller poströstning, information kommer ut inom kort

D A G O R D N I N G

Föreningsstämmans öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Godkännande av röstlängd
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Föreningsstämmans avslutning

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Legitimation/identifiering kommer att ske via BankID för digitalt extra årsstämma. Den som inte betalt aviserade avgifter äger ej rösträtt.

Hjärtligt välkomna!

STYRELSEN