Radonmätning i vissa av föreningens lägenheter

Enligt ett riksdagsbeslut ska mätningar av den radioaktiva gasen radon genomföras i bostäder. Därför har föreningens styrelse beslutat att mätningar ska genomföras på både Ringvägen och Björnvägen. Alla lägenheter på bottenplan och 20% av övriga lägenheter omfattas. De boende i de berörda lägenheterna har fått särskild information. Mätningen kommer att pågå t.o.m. den 30 april. Mätresultaten meddelas när analyssvaren från laboratoriet kommit.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Björnringen
25/1-21

Tvättstugorna

Nu har vi öppnat toaletterna på ringvägen 45 och 61! 

Kom ihåg att lämna toaletter som du själv skulle vilja hitta den, det vill säga håll en god ordning.

Nu finns det även nya tvättvagnar samt städmaterial.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Björnringen
23/1-21

God jul!
Önskar Styrelsen för Brf Björnringen

Höjd avgift från och med den 1 januari

Avgiften för bostadsrättslägenheterna i BRF Björnringen höjs med 2 procent från januari månad. Höjningen beror främst på att föreningen ska relina spill- och dagvattenledningarna, renovera gårdarna och utöka antalet parkerings-platser på Ringvägen under 2021-2022.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Björnringen
22/12-20

INFORMATION OM EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Bakgrund
Ett antal ledamöter i BRF Björnringens styrelse har valt att avsäga sig sina platser under pågående mandatperiod. Det har fått till följd att bestämmelsen i 20 § i föreningens stadgar om antalet ledamöter inte efterlevs. Syftet med extrastämman är åtgärda detta genom fyllnadsval av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

Nästa ordinarie årsstämma kommer att genomföras under våren 2021.

Stämma genom elektronisk uppkoppling och poströstning
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som bland annat medger att styrelsen kan besluta att stämma kan genomföras genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning. Därför kommer den extra stämman att genomföras med hjälp av det digitala mötesstödet Easymeet. Om du inte vill eller kan delta på detta sätt har du möjlighet att poströsta om de förslag som tas upp på stämman.

Bifogat finns
      -Inloggningsmanual till Easymeet
      -Underlag inför poströstning
      -Formulär för poströstning samt dagordning som ska användas vid poströstning

Observera att om du avgett din röst genom poströstning så förs du in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om du sedan även närvarar vid stämman via Easymeet anses din poströst förverkad. Du kan alltså inte både poströsta och rösta vid stämman.


Vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Björnringen

Underlag inför poströstning till BRF Björnringens extra föreningsstämma den 18 december

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Björnringen kommer att hållas den 18. december 2020, kl. 18.00.

Plats: Sker på distans via det digitala mötesstödet Easymeet.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.

Styrelsen i BRF Björnringen har beslutat att röstning vid extra föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses som deltagande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen har utifrån dagordningen till den extra föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.

Poströsten ska lämnas i någon av förslagslådorna utanför tvättstugorna på Ringvägen 45 och Ringvägen 61. Poströsten ska vara föreningen tillhanda senast torsdagen den 17 december 2020, kl. 17.

DAGORDNINGEN

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

Bostadsrättsföreningen Björnringen

K A L L E L S E

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen BJÖRNRINGEN i Västerhaninge
kallas härmed till

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

TID: Fredagen den 18 DECEMBER, kl. 18.00
PLATS: Genomförs digitalt (Easymeet) eller poströstning, information kommer ut inom kort

D A G O R D N I N G

Föreningsstämmans öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Godkännande av röstlängd
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Föreningsstämmans avslutning

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Legitimation/identifiering kommer att ske via BankID för digitalt extra årsstämma. Den som inte betalt aviserade avgifter äger ej rösträtt.

Hjärtligt välkomna!

STYRELSEN