Välkommen till Brf Björnringen!


Drift,skötsel, fel och brister m.m.
HSB ansvarar för fastighetens drift och skötsel samt även för uthyrning och kontrakt, liksom även för P - platser, garage och extra förråd. Till HSB vänder du dig också vid fel och brister i våra hus, i tvättstugor och utemiljö.
HSBs telefon: 010 - 442 11 00. Se mer om HSB- kontakt här:


Brf Björnringen i Västerhaninge äger fastigheterna på Björnvägen 28-32 och Ringvägen 31-73.
Det är vi som bor här i bostadsrätt liksom i hyresrätt, som skapar trevnaden vi har. Alla kan vi fortsätta hjälpa till och hålla snyggt efter oss i våra hus, trappuppgångar, tvättstugor och på våra gårdar. Det är vi medlemmar som tillsammans, genom vår bostadsrättsförening, äger fastigheterna. Alla har ett gemensamt intresse att vårda dem.
Vill du ge styrelsen för Brf Björnringen tips som rör vår förening och vårt boende, vänligen se Kontakta föreningen. Information om våra elektorniska nyckelbrickor ("blippar") finns också där.


Tänk på att det är föreningens stadgar styr vad som gäller för för vårt boende. Det kan handla om andrahandsuthyrning och om exempelvis vilken del av ventilationen som är lägenhetsinnehavarens/ditt ansvar, respektive vad som är föreningens ansvar.
Läs alltid stadgarna innan du gör någon förändring av ditt boende eller i lägenheten. Det kan krävas tillstånd från styrelsen. Kolla alltid det innan åtgärden.
För hyresrättslägenheter gäller hyreslagen, med liknande innehåll.

Du/Ni som har bostadsrätt eller hyresrätt i Brf Björnringen ansvarar själva för att veta och vara uppdaterade på vilka regler som gäller för vårt boende här. Det bidrar också till gemensam trevnad!

You who own or rent a flat in Brf Björnringen are you yourself responsible for knowing and being up to date with what rules that apply to our accommodation here. It also contributes to our mutual/common comfort.

2020
mars:
Något för dig?  Vill du delta?
"Vill du vara med och påverka"

Snart är det dags för årsmöte och förnyelse av vår bostadsrättförenings, Brf Björnringens styrelse.
Kan du bli en ny styrelseledamot och bidra till en fortsatt positiv utveckling av vår förening? Eller vill du ge tips om någon som du tycker passar?
Ring valberedningens
Patrik Jakobsson, 072-232 95 77 eller My Fyrbäck, 070-653 99 15
eller e-posta till: valberedningen@bjornringen.se

Som del i Brf Björnringens styrelse får du möjligheter till utbildning i styrelsearbete, många kontakter och får delta i arbetet att förvalta och förbättra miljön och värdet i vår bostadsrättsförening. Läs mer här.

Avgiften för bostadsrättslägenheterna i Brf Björnringen höjs med 1 procent från april månad 2020, (jämfört med 2 procent förra året). Höjningen syns på din avgiftsavi från HSB.
  
Mata inte fåglarna varken från fönster, balkong, på marken, i buskar eller uteplatser. 
Duvor och måsar är skadedjur, som ifall de ger störningsproblem, har föreningen skyldighet att sätta in åtgärder. Flera boende i Brf Björnringen har anmält att de störs och därför anlitas företaget Nomor för att minska problemen. 
 
Fakturering av OVK
 HSB fakturerar kvarstående enskilda kostnader från den Obligatoriska
VentilationsKontrollen, OVK, från i fjol eller året innan. 

---

2019
Om inglasning av balkonger:
Här kan du läsa vad som gäller.
                          - -
Övergivna cyklar förvarade
 Cyklarna på våra gårdar, trasiga och uppenbart övergivna, förvaras under en tid.  Mer information finns på anslagstavlorna i portarna till trappuppgångarna.
                     - -
Gårdarna på Ringvägen – Vad tycker du?
 Lekplatserna har fått anmärkningar på utrustning och underlag och måste därför åtgärdas. Det gäller gårdarna på Ringvägen. Läs mer här:
                     --
Grilla ute på gårdarna
 Grillplatser med grillar och bänkbord finns på alla föreningens gårdar. Välkommen dit när du i vår förening ska grilla!
                       --

Parkeringsstillstånd
från 2019-04-01

När du har ett hyresavtal för parkeringsplats (vänd dig till HSB) ska bilen också ha ett parkeringstillstånd. 
Parkeringstillståndet ska placeras framme på insidan av framrutan på fordonet när det står på sin parkeringsplats. Det ska vara väl synligt för P-Services personal.
  Saknas giltigt parkeringstillstånd kommer P-service att utfärda en kontrollavgift som fästs på utsidan av framrutan och händelsen dokumenteras med fotografering.

  Om du får en kontrollavgift som du anser felaktig och vill överklaga den, eller om du ser en felparkerad bil på våra gårdar vänd dig till:
P-service kundtjänst: 0771-77 11 00
info@pservice.se
www.pservice.se

 
  Det är endast lägenhetsinnehavare eller en till lägenhetsinnehavaren närstående person som är folkbokförd i innehavarens lägenhet i Brf Björnringen som får hyra parkeringsplats, som ska vara till en personbil.
 På parkeringsplatsen får endast lägenhetsinnehavarens eller en till lägenhetsinnehavaren närstående persons nyttjade personbil parkeras.


Det är HSB (tel 010 - 442 11 00) som har hand om uthyrningen och den kö som finns till parkeringsplatser och garage.

P-service sköter tillsynen och har rätten att utfärda kontrollavgift i de fall parkeringsreglerna inte följs.

Extra förråd finns att hyra.
 Är du i behov av extra förvaringsplats?
Vänd dig till HSB.tel 010 - 442 11 00

Garagen
är avsedda för boendes i Björnringen fungerande personbil.2020
28 maj:
Förtydligande från årsmöte
Vid årsmötet med Brf Björnringen uppmärksammades att not 4 i årsredovisningen 2019 (Personalkostnader och arvoden) hade lägre kostnad för revisorarvode än året innan. Enligt ansvarig på HSB visar det sig att revisorsarvodet 2019, till skillnad från året innan, är bokfört som ”övriga arvoden” (raden under).  Totalsumman i not 4 stämmer därmed och alla i styrelsen, valberedning samt föreningsvald revisor har fått rätt utbetalning.

Årsredovisning Brf Björnringen
finns här.
...
Forsätt håll termostaterna till elementen öppna under sommarhalvåret!
 Alla boenden ska hålla sina termostater till radiatorer/element på fullt flöde. Det gäller nu och ända fram till november.
Detta är nödvändigt för att få alla radiatorer rena under den förlängda rengöringsprocessen.
Värmen i lägenheterna kommer inte påverkas.  Temperaturen på vattnet till radiatorerna/elementen regleras nämligen automatiskt efter tempraturen ute.
...
april:
Information Corona - Covid-19:
Håll avstånd och ta personligt ansvar!
 Folkhälsovårdsmyndighetens råd till dig finns här.


Keep your distance and take responsibility! read more here.

Information other languages here.

Tillhör du riskgruppen - behöver du hjälp?
Vänd dig i så fall till:
Frivilliga Resursgruppen (FRG) Haninge. Telefon 08-606 96 50
läs mer här.
Do you belong to the risk group - do you need help?
If so, turn to:
Frivilliga Resursgruppen (FRG)  Haninge (Voluntary Resource Group, Haninge). link:
Telefon 08-606 96 50

Röda Korset har stödtelefon nu under coronakrisen för samtal om du känner stress och oro kring coronautbrottet som pågår.
Du kan ringa 0771-900800
öppet måndag - fredag
kl 1200-1600
. Alla samtal är anonyma.
  ...


Tvättstugogorna Ringvägen 45 och 61: Så bokar du tvättstugorna


Om fågelmatning
Måsar,duvor, liksom råttor och möss, gynnas och blir fler om de matas. Det smutsar också ner.
Så snälla: låt bli att mata dem!
Om fågelmatning Haninge kommun: fil här

 

www.­geblod.­nu

Blod är livsviktigt

Du som vill bli blodgivare hittar fler frågor och svar på sid

www.bliblodgivare.se

 

 

 

www.lakareutangranser.se