2020
mars:
Avgiften för bostadsrättslägenheterna i Brf Björnringen höjs med 1 procent från april månad 2020, (jämfört med 2 procent förra året). Höjningen syns på din avgiftsavi från HSB.
 
Ökad elkostnad på Ringvägen
Boende på Ringvägen 31-73, ser en höjning av elkostnaderna i avin från HSB. Höjningen beror på ändrade regler för moms.
 
Mata inte fåglarna varken från fönster, balkong, på marken, i buskar eller uteplatser. 
Duvor och måsar är skadedjur, som ifall de ger störningsproblem, har föreningen skyldighet att sätta in åtgärder. Flera boende i Brf Björnringen har anmält att de störs och därför anlitas företaget Nomor för att minska problemen. 
 
Något för dig?
Snart är det dags för årsmöte och förnyelse av vår bostadsrättförenings, Brf Björnringens styrelse.
Kan du bli en ny styrelseledamot och bidra till en fortsatt positiv utveckling av vår förening? Eller vill du ge tips om någon som du tycker passar?
Ring valberedningens
Patrik Jakobsson, 072-232 95 77 eller My Fyrbäck, 070-653 99 15
eller e-posta till: valberedning@bjornringen.se

Som del i Brf Björnringens styrelse får du möjligheter till utbildning i styrelsearbete, många kontakter och får delta i arbetet att förvalta och förbättra miljön och värdet i vår bostadsrättsförening.
 
Fakturering av OVK
Om du som bostasrättsinnehavare haft AirCano att åtgärda ventilationen efter den Obligatoriska
VentilationsKontrollen, OVK, på något sätt i fjol eller året innan och ännu inte fått din faktura: Lugn den kommer! HSB kommer att fakturera dig.

---

Nya parkeringsbestämmelser på Ringvägen från mars.
Haninge kommun har beslutat att parkering endast  får ske på  ena sida av Ringvägen gällande sträckan utmed Brf Björnringens fastigheter och det under högst 24 timmar i följd vardagar.
Datumparkeringen har alltså upphört. Skyltar om detta finns uppsatta av kommunen.
Det är Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltning, Teknikavdelningen som meddelat detta. Vänd dig dit om du har synpunkter på de nya parkeringsbestämmelserna.

---


Viktiga datum om värme och varmvatten för dig på
Ringvägen 31-73 i Brf Björnringen


 23/1 – 23/4: Håll termostaterna till elementen öppna
 
Mellan 23 januari – 23 april ska entreprenören ChemiClean rengöra värmesystemet. Alla boenden ska därför öppna termostater/ventiler fullt ut till samtliga elementen i sin lägenhet, så att rengöringen kommer in överallt.
Öppna termostater är viktigt för att alla radiatorer skall bli rena under rengöringsprocessen, och gäller för hela perioden.

 ---

2019
Om inglasning av balkonger:
Här kan du läsa vad som gäller.
                          - -
Övergivna cyklar tas bort
 Det finns cyklar på våra gårdar som är trasiga och verkar för övrigt vara övergivna. En cykelrensning kommer därför att ske med hjälp av Easy ReCycling och HSBs fastighetsskötare. Mer information finns på anslagstavlorna i trappuppgångarna.
                     - -
Gårdarna på Ringvägen – Vad tycker du?
 Lekplatserna har fått anmärkningar på utrustning och underlag och måste därför åtgärdas. Det gäller gårdarna på Ringvägen. Läs mer här:
                     --
Det går att grilla
 Grillplatser med grillar och bänkbord finns på alla föreningens gårdar.
                       --

Parkeringsstillstånd
från 2019-04-01

När du har ett hyresavtal för parkeringsplats (vänd dig till HSB) ska bilen också ha ett parkeringstillstånd. 
Parkeringstillståndet ska placeras framme på insidan av framrutan på fordonet när det står på sin parkeringsplats. Det ska vara väl synligt för P-Services personal.
  Saknas giltigt parkeringstillstånd kommer P-service att utfärda en kontrollavgift som fästs på utsidan av framrutan och händelsen dokumenteras med fotografering.

  Om du får en kontrollavgift som du anser felaktig och vill överklaga den, eller om du ser en felparkerad bil på våra gårdar vänd dig till:
P-service kundtjänst: 0771-77 11 00
info@pservice.se
www.pservice.se

 
  Det är endast lägenhetsinnehavare eller en till lägenhetsinnehavaren närstående person som är folkbokförd i innehavarens lägenhet i Brf Björnringen som får hyra parkeringsplats, som ska vara till en personbil.
 På parkeringsplatsen får endast lägenhetsinnehavarens eller en till lägenhetsinnehavaren närstående persons nyttjade personbil parkeras.


Det är HSB (tel 010 - 442 11 00) som har hand om uthyrningen och den kö som finns till parkeringsplatser och garage.

P-service sköter tillsynen och har rätten att utfärda kontrollavgift i de fall parkeringsreglerna inte följs.

Extra förråd finns att hyra.
 Är du i behov av extra förvaringsplats?
Vänd dig till HSB.tel 010 - 442 11 00

Garagen
är avsedda för boendes i Björnringen fungerande personbil.


Tvättstugogorna Ringvägen 45 och 61: Så bokar du tvättstugorna


Om fågelmatning
Måsar,duvor, liksom råttor och möss, gynnas och blir fler om de matas. Det smutsar också ner.
Så snälla: låt bli att mata dem!
Om fågelmatning Haninge kommun: fil här

 
Välkommen till Brf Björnringen!


Drift,skötsel, fel och brister m.m.
HSB ansvarar för fastighetens drift och skötsel samt även för uthyrning och kontrakt, liksom även för P - platser, garage och extra förråd. Till HSB vänder du dig också vid fel och brister i våra hus, i tvättstugor och utemiljö.
HSBs telefon: 010 - 442 11 00. Se mer om HSB- kontakt här:


Brf Björnringen i Västerhaninge äger fastigheterna på Björnvägen 28-32 och Ringvägen 31-73.
Det är vi som bor här i bostadsrätt liksom i hyresrätt, som skapar trevnaden vi har. Alla kan vi fortsätta hjälpa till och hålla snyggt efter oss i våra hus, trappuppgångar, tvättstugor och på våra gårdar. Det är vi medlemmar som tillsammans, genom vår bostadsrättsförening, äger fastigheterna. Alla har ett gemensamt intresse att vårda dem.
Vill du ge styrelsen för Brf Björnringen tips som rör vår förening och vårt boende, vänligen se Kontakta föreningen. Information om våra elektorniska nyckelbrickor ("blippar") finns också där.


Tänk på att det är föreningens stadgar styr vad som gäller för för vårt boende. Det kan handla om andrahandsuthyrning och om exempelvis vilken del av ventilationen som är lägenhetsinnehavarens/ditt ansvar, respektive vad som är föreningens ansvar.
Läs alltid stadgarna innan du gör någon förändring av ditt boende eller i lägenheten. Det kan krävas tillstånd från styrelsen. Kolla alltid det innan åtgärden.
För hyresrättslägenheter gäller hyreslagen, med liknande innehåll.

Du/Ni som har bostadsrätt eller hyresrätt i Brf Björnringen ansvarar själva för att veta och vara uppdaterade på vilka regler som gäller för vårt boende här. Det bidrar också till gemensam trevnad!

You who own or rent a flat in Brf Björnringen are you yourself responsible for knowing and being up to date with what rules that apply to our accommodation here. It also contributes to our mutual/common comfort.

 

www.lakareutangranser.se
 

 

www.­geblod.­nu

Blod är livsviktigt

Du som vill bli blodgivare hittar fler frågor och svar på sid

www.bliblodgivare.se